۳۰ شهریور ۱۳۹۶
تالار خبر
  • تاریخ انتشار خبر :۲۲ بهمن ۱۳۹۵
  • کد خبر :59835
  • بدون دیدگاه

۶۰ تصویر از سوژه های یوم الله ۲۲ بهمن در تهران

راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن، جشن سی و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با حضور پر شور مردم تهران صبح جمعه همزمان با سراسر کشور برگزار شد.

 راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن‌ماه سال ۱۳۹۵ همزمان در سراسر کشور با حضور ملت ایران برای برگزاری جشن سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و پاسداشت این حماسه بی‌بدیل برگزار گردید.

60 تصویر از سوژه های یوم الله ۲۲ بهمن در تهران

http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1395/11/22/5830341_451.jpg

60 تصویر از سوژه های یوم الله ۲۲ بهمن در تهران

http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/11/22/13951122001126636223348619811289_93813_PhotoT.jpg

60 تصویر از سوژه های یوم الله ۲۲ بهمن در تهران

http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/11/22/13951122001094636223341412920378_42009_PhotoT.jpg

http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/11/22/13951122001126636223348525904808_38634_PhotoT.jpg

http://img8.irna.ir/1395/13951122/3411533/n3411533-5664970.jpg

60 تصویر از سوژه های یوم الله ۲۲ بهمن در تهران

http://img8.irna.ir/1395/13951122/3411504/n3411504-5665044.jpg

http://static2.ilna.ir/thumbnail/k6L6LEsSffzw/zD2ly951Lbe1X4vBXmeYxnwvBKd2o-upCBoRpuXWWQ3xVYIwBtE8SJc5CgG8w1SRQBhbxKyxsFbhkVKa0qj4uFvLF5OgjnaHQKwM2CHOAWtOOdku1TGHnkVG5TS3qHUjMGzHFRQFv774KrdkYYBInZlD3PeeAoeWV_NxZq7b-DGUqTbetA-boqe-h7xKEez2axxWWNC-1_29u4R4x8JTWBcfKP1V5I-ipcltjqaRQHQ,/.jpg

http://static2.ilna.ir/thumbnail/th5KfrA0jIwN/zD2ly951Lbe1X4vBXmeYxnwvBKd2o-upCBoRpuXWWQ3xVYIwBtE8SJc5CgG8w1SRQBhbxKyxsFbhkVKa0qj4uFvLF5OgjnaHQKwM2CHOAWtOOdku1TGHnkVG5TS3qHUjMGzHFRQFv774KrdkYYBInZlD3PeeAoeWV_NxZq7b-DGUqTbetA-boqe-h7xKEez2axxWWNC-1_29u4R4x8JTWBcfKP1V5I-i22-Pz3WWWCE,/.jpg

http://static3.ilna.ir/thumbnail/5BrglpAWyWrS/zD2ly951Lbe1X4vBXmeYxnwvBKd2o-upCBoRpuXWWQ3xVYIwBtE8SJc5CgG8w1SRmYHq5qFwEvLhkVKa0qj4uII0hhd_ROztCkyqeOTaAIFaytfswGH7rc0o5hqXU0KK2UgDjadvB71R1go8gEhIn9EBJOVfGWpCapEDsUVqo-4wbMcVFAW_voXusnxx0s-M44tSZxwA_3fILokpOOWTZnvsPsfdwziW2SBFhCSG5zqUO1LOAAJ7eA,,/48.jpg

http://static3.ilna.ir/thumbnail/ujUnCQISnpm0/zD2ly951Lbe1X4vBXmeYxnwvBKd2o-upCBoRpuXWWQ3xVYIwBtE8SJc5CgG8w1SRmYHq5qFwEvLhkVKa0qj4uII0hhd_ROztCkyqeOTaAIFaytfswGH7rc0o5hqXU0KK2UgDjadvB71R1go8gEhIn9EBJOVfGWpCapEDsUVqo-4wbMcVFAW_voXusnxx0s-M44tSZxwA_3fILokpOOWTZnvsPsfdwziW2SBFhCSG5zpWCiXFZBHyxg,,/61.jpg

http://static3.ilna.ir/thumbnail/4Bge8Mfox5RF/zD2ly951Lbe1X4vBXmeYxnwvBKd2o-upCBoRpuXWWQ3xVYIwBtE8SJc5CgG8w1SRmYHq5qFwEvLhkVKa0qj4uII0hhd_ROztCkyqeOTaAIFaytfswGH7rc0o5hqXU0KK2UgDjadvB71R1go8gEhIn9EBJOVfGWpCapEDsUVqo-4wbMcVFAW_voXusnxx0s-M44tSZxwA_3fILokpOOWTZnvsPsfdwziW2SBFhCSG5zpWCiXFZBHyxg,,/65.jpg

http://static3.ilna.ir/thumbnail/NpBJetY2x3s0/zD2ly951Lbe1X4vBXmeYxnwvBKd2o-upCBoRpuXWWQ3xVYIwBtE8SJc5CgG8w1SRmYHq5qFwEvLhkVKa0qj4uII0hhd_ROztCkyqeOTaAIFaytfswGH7rc0o5hqXU0KK2UgDjadvB71R1go8gEhIn9EBJOVfGWpCapEDsUVqo-4wbMcVFAW_voXusnxx0s-M44tSZxwA_3fILokpOOWTZnvsPsfdwziW2SBFhCSG5zpWCiXFZBHyxg,,/79.jpg

http://static3.ilna.ir/thumbnail/leURMvgWaqr4/zD2ly951Lbe1X4vBXmeYxnwvBKd2o-upCBoRpuXWWQ3xVYIwBtE8SJc5CgG8w1SRr022S9Z4fWXhkVKa0qj4uBEqK0WS75f15rqNHd6Arfxbo2IS3Drj2LWIft9qyQ3enYYQ1b95mPdOOdku1TGHnkVG5TS3qHUjMGzHFRQFv774KrdkYYBInZlD3PeeAoeWV_NxZq7b-DGUqTbetA-boqe-h7xKEez2axxWWNC-1_29u4R4x8JTWBcfKP1V5I-iUcf-h_We9qQ,/.jpg

http://media.mehrnews.com/d/2017/02/10/4/2372703.jpg

http://www.ana.ir/media/imagereport/1395/11/22/636223323491444869_b.jpg

http://media.mehrnews.com/d/2017/02/10/4/2372407.jpg

http://cdn.isna.ir/d/2017/02/10/4/57436473.jpg

http://cdn.isna.ir/d/2017/02/10/4/57436468.jpg

http://cdn.isna.ir/d/2017/02/10/4/57436457.jpg

http://cdn.isna.ir/d/2017/02/10/4/57436467.jpg

http://cdn.isna.ir/d/2017/02/10/4/57436234.jpg

http://cdn.isna.ir/d/2017/02/10/4/57436237.jpg

http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1395/11/22/998439_443.jpg

http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1395/11/22/998454_108.jpg

http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1395/11/22/998383_583.jpg

http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1395/11/22/998338_979.jpg

http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1395/11/22/997968_414.jpg

http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1395/11/22/997970_369.jpg

http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1395/11/22/997539_939.jpg

http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1395/11/22/997566_215.jpg

http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1395/11/22/997668_464.jpg

http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1395/11/22/5830706_414.jpg

http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1395/11/22/5830658_523.jpg

http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1395/11/22/5830521_944.jpg

http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1395/11/22/5830532_283.jpg

http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1395/11/22/5829383_485.jpg

http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1395/11/22/5829797_925.jpg

http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1395/11/22/5830588_128.jpg

http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1395/11/22/5830642_517.jpg

http://static0.bornanews.ir/thumbnail/1CnEjaCGxxOj/hsPvu53JYc4ZMdL-GggwrIzh2hzU5xtVFQP8bK_wEHTWBrL3vxxKeZCrWjxHgZzZ8wnBrYkXU3QMHDsygonvkmg5kwqDkuu0pz2Zr-6LSnsZsz9y7UBP4v8U6q7Hq4QIME_4NK2FYFJvSUuTA98NsxM4nZ53FJIggXpYEUp0nCAmcWV--nMeB9OFHbqWJYS5/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%DB%B2%DB%B2+%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86+-+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86+-+%DB%B2.jpg

http://static0.bornanews.ir/thumbnail/JNcZgyxEylo3/hsPvu53JYc4ZMdL-GggwrIzh2hzU5xtVFQP8bK_wEHTWBrL3vxxKeZCrWjxHgZzZ8wnBrYkXU3QMHDsygonvkmg5kwqDkuu0pz2Zr-6LSnsZsz9y7UBP4v8U6q7Hq4QIME_4NK2FYFJvSUuTA98NsxM4nZ53FJIggXpYEUp0nCCl5IPrTrlRgNOFHbqWJYS5/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%DB%B2%DB%B2+%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86+-+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86+-+%DB%B2.jpg

http://static0.bornanews.ir/thumbnail/9iTHd5Y2AgkV/hsPvu53JYc4ZMdL-GggwrIzh2hzU5xtVFQP8bK_wEHTWBrL3vxxKeZCrWjxHgZzZ8wnBrYkXU3QMHDsygonvkmg5kwqDkuu0pz2Zr-6LSnsZsz9y7UBP4v8U6q7Hq4QIME_4NK2FYFJvSUuTA98NsxM4nZ53FJIggXpYEUp0nCBMs9LOpm9D89OFHbqWJYS5/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%DB%B2%DB%B2+%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86+-+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86+-+%DB%B2.jpg

http://static1.bornanews.ir/thumbnail/BoXR1B03S7z0/hsPvu53JYc4ZMdL-GggwrIzh2hzU5xtVFQP8bK_wEHTWBrL3vxxKeZCrWjxHgZzZ8wnBrYkXU3QMHDsygonvkmg5kwqDkuu0pz2Zr-6LSnsZsz9y7UBP4tOzeGfnkG3Doo_lkYGgn2HQLYzD7Q9EqmO9y02FRvdV2ZvL5vX-_oL5SMFaqVjbXcnvO0GLTcsXkLkKWb0bPjI,/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C+22+%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86+-+%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF.jpg

http://static1.bornanews.ir/thumbnail/ETnXitEruM7m/hsPvu53JYc4ZMdL-GggwrIzh2hzU5xtVFQP8bK_wEHTWBrL3vxxKeZCrWjxHgZzZ8wnBrYkXU3QMHDsygonvkmg5kwqDkuu0pz2Zr-6LSnsZsz9y7UBP4tOzeGfnkG3Doo_lkYGgn2HQLYzD7Q9EqmO9y02FRvdV2ZvL5vX-_oL5SMFaqVjbXcnvO0GLTcsXkLkKWb0bPjI,/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C+22+%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86+-+%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/11/22/139511221336544289963984.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/11/22/139511221426579209965014.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/11/22/139511221317573949963034.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/11/22/139511221317594109963034.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/11/22/139511221304311429962454.jpg

http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/11/22/13951122001349636223387825372335_70939_PhotoT.jpg

http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/11/22/13951122001349636223387869591341_85045_PhotoT.jpg

http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/11/22/13951122001349636223387998810422_98190_PhotoT.jpg

http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/11/22/13951122001251636223368989546641_90415_PhotoT.jpg

http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/11/22/13951122001251636223369020796836_88599_PhotoT.jpg

http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/11/22/13951122001251636223369115328106_82466_PhotoT.jpg

http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/11/22/13951122001018636223330490081298_53071_PhotoT.jpg

برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی  "تالار خبر" اینجا کلیک کنید.

دیدگاه ها