۲۸ مرداد ۱۳۹۶
تالار خبر
  • تاریخ انتشار خبر :۲۵ تیر ۱۳۹۵
  • کد خبر :48664
  • بدون دیدگاه

۴۰ تصویر از سوژه های کنکور سراسری ۹۵ در روز جمعه

عکس های جذاب و دیدنی از برگزاری کنکور سراسری سال ۱۳۹۵ در تهران و شهرستان های دیگر کشور در روز جمعه بیست و پنجم تیرماه

عکس های جذاب و دیدنی از برگزاری کنکور سراسری ۹۵ در تهران و شهرستان های دیگر کشور در روز جمعه بیست و پنجم تیرماه

سوژه های کنکور سراسری ۹۵ در روز جمعه

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/04/25/139504251925464978141444.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/04/25/139504251925467008141444.jpg

سوژه های کنکور سراسری ۹۵ در روز جمعه

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/04/25/139504251204494828138224.jpg

سوژه های کنکور سراسری ۹۵ در روز جمعه

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/04/25/139504251204441388138224.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/04/25/139504251204412798138224.jpg

سوژه های کنکور سراسری ۹۵ در روز جمعه

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/04/25/139504251204358108138224.jpg

http://media.mehrnews.com/d/2016/07/15/4/2140638.jpg

سوژه های کنکور سراسری ۹۵ در روز جمعه

http://static2.bornanews.ir/thumbnail/dL8dFKgqvp7S/hsPvu53JYc4ZMdL-GggwrIzh2hzU5xtVFQP8bK_wEHTWBrL3vxxKeZCrWjxHgZzZ8wnBrYkXU3QMHDsygonvkmg5kwqDkuu0pz2Zr-6LSnsZsz9y7UBP4tOzeGfnkG3DcQv3YWhCsWOPyWwMRfOLlmZ-hfdmhtWA2ZvL5vX-_oL5SMFaqVjbXcnvO0GLTcsXpbmmc6yIBhA,/%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1+95+%D8%AF%D8%B1+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C+%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF.jpg

http://static2.bornanews.ir/thumbnail/kkop5O6Wdp28/hsPvu53JYc4ZMdL-GggwrIzh2hzU5xtVFQP8bK_wEHTWBrL3vxxKeZCrWjxHgZzZ8wnBrYkXU3QMHDsygonvkmg5kwqDkuu0pz2Zr-6LSnsZsz9y7UBP4tOzeGfnkG3DcQv3YWhCsWOPyWwMRfOLlmZ-hfdmhtWA2ZvL5vX-_oL5SMFaqVjbXcnvO0GLTcsXpbmmc6yIBhA,/%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1+95+%D8%AF%D8%B1+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C+%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF.jpg

http://static2.bornanews.ir/thumbnail/O1Pk07XjrG2b/hsPvu53JYc4ZMdL-GggwrIzh2hzU5xtVFQP8bK_wEHTWBrL3vxxKeZCrWjxHgZzZ8wnBrYkXU3QMHDsygonvkmg5kwqDkuu0pz2Zr-6LSnsZsz9y7UBP4tOzeGfnkG3DcQv3YWhCsWOPyWwMRfOLlmZ-hfdmhtWA2ZvL5vX-_oL5SMFaqVjbXcnvO0GLTcsXpbmmc6yIBhA,/%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1+95+%D8%AF%D8%B1+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C+%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF.jpg

http://static2.bornanews.ir/thumbnail/15EX7Ngr19Jg/hsPvu53JYc4ZMdL-GggwrIzh2hzU5xtVFQP8bK_wEHTWBrL3vxxKeZCrWjxHgZzZ8wnBrYkXU3QMHDsygonvkmg5kwqDkuu0pz2Zr-6LSnsZsz9y7UBP4tOzeGfnkG3DcQv3YWhCsWOPyWwMRfOLlmZ-hfdmhtWA2ZvL5vX-_oL5SMFaqVjbXcnvO0GLTcsXpbmmc6yIBhA,/%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1+95+%D8%AF%D8%B1+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C+%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF.jpg

سوژه های کنکور سراسری ۹۵ در روز جمعه

http://static2.bornanews.ir/thumbnail/ZTjJR7tHcE0z/hsPvu53JYc4ZMdL-GggwrIzh2hzU5xtVFQP8bK_wEHTWBrL3vxxKeZCrWjxHgZzZ8wnBrYkXU3QMHDsygonvkmg5kwqDkuu0pz2Zr-6LSnsZsz9y7UBP4tOzeGfnkG3DcQv3YWhCsWOPyWwMRfOLlmZ-hfdmhtWA2ZvL5vX-_oL5SMFaqVjbXcnvO0GLTcsXpbmmc6yIBhA,/%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1+95+%D8%AF%D8%B1+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C+%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF.jpg

http://static2.bornanews.ir/thumbnail/Z3U3p464zCRz/hsPvu53JYc4ZMdL-GggwrIzh2hzU5xtVFQP8bK_wEHTWBrL3vxxKeZCrWjxHgZzZ8wnBrYkXU3QMHDsygonvkmg5kwqDkuu0pz2Zr-6LSnsZsz9y7UBP4tOzeGfnkG3DcQv3YWhCsWOPyWwMRfOLlmZ-hfdmhtWA2ZvL5vX-_oL5SMFaqVjbXcnvO0GLTcsXpbmmc6yIBhA,/%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1+95+%D8%AF%D8%B1+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C+%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF.jpg

http://img8.irna.ir/1395/13950425/3158237/n3158237-5130159.jpg

http://img8.irna.ir/1395/13950425/3158237/n3158237-5130158.jpg

سوژه های کنکور سراسری ۹۵ در روز جمعه

http://img8.irna.ir/1395/13950425/3158237/n3158237-5130161.jpg

http://img8.irna.ir/1395/13950425/3158237/n3158237-5130168.jpg

سوژه های کنکور سراسری ۹۵ در روز جمعه

http://img8.irna.ir/1395/13950425/3158237/n3158237-5130172.jpg

http://img8.irna.ir/1395/13950425/3158237/n3158237-5130176.jpg

سوژه های کنکور سراسری ۹۵ در روز جمعه

http://img8.irna.ir/1395/13950425/3158237/n3158237-5130181.jpg

http://img8.irna.ir/1395/13950425/3158237/n3158237-5130184.jpg

http://static0.ilna.ir/thumbnail/TNK8tIguCg4a/i_qPjR7mMLhZ02nUcMUA03-35hBX5H-yKreu5zx2ciKxyUe3xZzFdj4QSBHd7Oec88ZB_gYzlXFJ84-DJdmYwGk4nU88RN381sfGVtw67dPrccCMXHCvyL1pl090SZtdl3xeVOpt9jw,/%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1+%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C+95+%D8%AF%D8%B1+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87+%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86.jpg

http://static0.ilna.ir/thumbnail/tvvQDhy0p4c9/i_qPjR7mMLhZ02nUcMUA03-35hBX5H-yKreu5zx2ciKxyUe3xZzFdj4QSBHd7Oec88ZB_gYzlXFJ84-DJdmYwGk4nU88RN381sfGVtw67dPrccCMXHCvyL1pl090SZtdl3xeVOpt9jw,/%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1+%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C+95+%D8%AF%D8%B1+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87+%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86.jpg

http://static0.ilna.ir/thumbnail/CytNbP8FTfx3/i_qPjR7mMLhZ02nUcMUA03-35hBX5H-yKreu5zx2ciKxyUe3xZzFdj4QSBHd7Oec88ZB_gYzlXFJ84-DJdmYwGk4nU88RN381sfGVtw67dPrccCMXHCvyGZD0w1DyxPEl3xeVOpt9jw,/%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1+%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C+95+%D8%AF%D8%B1+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87+%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86.jpg

http://static0.ilna.ir/thumbnail/ot31lOgv9dgC/i_qPjR7mMLhZ02nUcMUA03-35hBX5H-yKreu5zx2ciKxyUe3xZzFdj4QSBHd7Oec88ZB_gYzlXFJ84-DJdmYwGk4nU88RN381sfGVtw67dPrccCMXHCvyFztuutrc5XIl3xeVOpt9jw,/%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1+%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C+95+%D8%AF%D8%B1+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87+%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86.jpg

http://static0.ilna.ir/thumbnail/XdsuXwlhYyV5/i_qPjR7mMLhZ02nUcMUA03-35hBX5H-yKreu5zx2ciKxyUe3xZzFdj4QSBHd7Oec88ZB_gYzlXFJ84-DJdmYwGk4nU88RN381sfGVtw67dPrccCMXHCvyFztuutrc5XIl3xeVOpt9jw,/%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1+%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C+95+%D8%AF%D8%B1+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87+%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86.jpg

http://static0.ilna.ir/thumbnail/bWRPOnRvezb4/i_qPjR7mMLhZ02nUcMUA03-35hBX5H-yKreu5zx2ciKxyUe3xZzFdj4QSBHd7Oec88ZB_gYzlXFJ84-DJdmYwGk4nU88RN381sfGVtw67dPrccCMXHCvyFztuutrc5XIl3xeVOpt9jw,/%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1+%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C+95+%D8%AF%D8%B1+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87+%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86.jpg

http://static0.ilna.ir/thumbnail/JyVlRrH1Mtx7/i_qPjR7mMLhZ02nUcMUA03-35hBX5H-yKreu5zx2ciKxyUe3xZzFdj4QSBHd7Oec88ZB_gYzlXFJ84-DJdmYwGk4nU88RN381sfGVtw67dPrccCMXHCvyK0xz7GZz7cml3xeVOpt9jw,/%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1+%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C+95+%D8%AF%D8%B1+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87+%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86.jpg

http://static0.ilna.ir/thumbnail/7iK1Z9Rlo1v9/i_qPjR7mMLhZ02nUcMUA03-35hBX5H-yKreu5zx2ciKxyUe3xZzFdj4QSBHd7Oec88ZB_gYzlXFJ84-DJdmYwGk4nU88RN381sfGVtw67dPrccCMXHCvyK0xz7GZz7cml3xeVOpt9jw,/%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1+%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C+95+%D8%AF%D8%B1+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87+%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86.jpg

http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/04/25/13950425140750151_PhotoL.jpg

برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی  "تالار خبر" اینجا کلیک کنید.

برچسب‌ها
دیدگاه ها