۷ تیر ۱۳۹۶
تالار خبر
  • تاریخ انتشار خبر :۱۵ اسفند ۱۳۹۵
  • کد خبر :60600
  • بدون دیدگاه

تصاویر نمایش “کلفت ها” به کارگردانی سپیده صیفوری

نمایش کلفت ها به کارگردانی سپیده صیفوری و فاطمه صارمی در موزه استاد عزت الله انتظامی‎ به روی صحنه رفت.

 نمایش کلفت ها به کارگردانی سپیده صیفوری و فاطمه صارمی در موزه استاد عزت الله انتظامی‎ به روی صحنه رفت.

خلاصه: “کلفت ها” ی ژان ژنه بر اساس جنایت واقعی دو خواهر خدمت کار به نام پاپن است که بانوی خود را می‌کشند و قطعه قطعه می‌کنند. ژنه که خود از مطرودین جامعه بوده ظاهر جنایی نمایش را پس می‌زند و نمایش را به صحنه ای جادویی بدل می‌کند.

نمایش "کلفت ها" به کارگردانی سپیده صیفوری

http://static3.honaronline.ir/thumbnail/gkXgNAf3EaVx/Ohoj1hZyYen_npsA0XqYaEnORCUdYu7Y2UxXDN_AgOpOKijyBkw-gqARr0Vw6wvfLlxwZ7IC2xPerTr4Js6NNU5ZN41R_F5KHXLM8WsJmpKCPJ0ovST057e4XA3zHB_OnXa9jmihoCsL3iaSbylcYdGKO9USqDrVSJX60-JeDIIqjM4W43ycZR8-CpxBvmBIi4ailRGdIWYgxRcc_cbFaxtKVXCAlrxJiW5Mp2oTq09SCDwiFA2-yv-jiN6uXwVI/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4+%22%DA%A9%D9%84%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%22+%D8%AF%D8%B1+%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF+%D8%B9%D8%B2%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C%E2%80%8E.jpg

http://static3.honaronline.ir/thumbnail/qv7IXvVEH0PF/Ohoj1hZyYen_npsA0XqYaEnORCUdYu7Y2UxXDN_AgOpOKijyBkw-gqARr0Vw6wvfLlxwZ7IC2xPerTr4Js6NNU5ZN41R_F5KHXLM8WsJmpKCPJ0ovST057e4XA3zHB_OnXa9jmihoCsL3iaSbylcYdGKO9USqDrVSJX60-JeDIIqjM4W43ycZR8-CpxBvmBIi4ailRGdIWYgxRcc_cbFaxtKVXCAlrxJiW5Mp2oTq09SCDwiFA2-yv-jiN6uXwVI/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4+%22%DA%A9%D9%84%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%22+%D8%AF%D8%B1+%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF+%D8%B9%D8%B2%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C%E2%80%8E.jpg

http://static3.honaronline.ir/thumbnail/Y9dqAMZJC3Hh/Ohoj1hZyYen_npsA0XqYaEnORCUdYu7Y2UxXDN_AgOpOKijyBkw-gqARr0Vw6wvfLlxwZ7IC2xPerTr4Js6NNU5ZN41R_F5KHXLM8WsJmpKCPJ0ovST057e4XA3zHB_OnXa9jmihoCsL3iaSbylcYdGKO9USqDrVSJX60-JeDIIqjM4W43ycZR8-CpxBvmBIi4ailRGdIWYgxRcc_cbFaxtKVXCAlrxJiW5Mp2oTq09SCDwiFA2-yv-jiN6uXwVI/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4+%22%DA%A9%D9%84%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%22+%D8%AF%D8%B1+%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF+%D8%B9%D8%B2%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C%E2%80%8E.jpg

http://static3.honaronline.ir/thumbnail/3TaH1fqPGXBj/Ohoj1hZyYen_npsA0XqYaEnORCUdYu7Y2UxXDN_AgOpOKijyBkw-gqARr0Vw6wvfLlxwZ7IC2xPerTr4Js6NNU5ZN41R_F5KHXLM8WsJmpKCPJ0ovST057e4XA3zHB_OnXa9jmihoCsL3iaSbylcYdGKO9USqDrVSJX60-JeDIIqjM4W43ycZR8-CpxBvmBIi4ailRGdIWYgxRcc_cbFaxtKVXCAlrxJiW5Mp2oTq09SCDwiFA2-yv-jiN6uXwVI/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4+%22%DA%A9%D9%84%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%22+%D8%AF%D8%B1+%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF+%D8%B9%D8%B2%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C%E2%80%8E.jpg

http://static3.honaronline.ir/thumbnail/PmnzzJWK2QN5/Ohoj1hZyYen_npsA0XqYaEnORCUdYu7Y2UxXDN_AgOpOKijyBkw-gqARr0Vw6wvfLlxwZ7IC2xPerTr4Js6NNU5ZN41R_F5KHXLM8WsJmpKCPJ0ovST057e4XA3zHB_OnXa9jmihoCsL3iaSbylcYdGKO9USqDrVSJX60-JeDIIqjM4W43ycZR8-CpxBvmBIi4ailRGdIWYgxRcc_cbFaxtKVXCAlrxJiW5Mp2oTq09SCDwiFA2-yv-jiN6uXwVI/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4+%22%DA%A9%D9%84%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%22+%D8%AF%D8%B1+%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF+%D8%B9%D8%B2%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C%E2%80%8E.jpg

http://static3.honaronline.ir/thumbnail/np6FtnXEBCT6/Ohoj1hZyYen_npsA0XqYaEnORCUdYu7Y2UxXDN_AgOpOKijyBkw-gqARr0Vw6wvfLlxwZ7IC2xPerTr4Js6NNU5ZN41R_F5KHXLM8WsJmpKCPJ0ovST057e4XA3zHB_OnXa9jmihoCsL3iaSbylcYdGKO9USqDrVSJX60-JeDIIqjM4W43ycZR8-CpxBvmBIi4ailRGdIWYgxRcc_cbFaxtKVXCAlrxJiW5Mp2oTq09SCDwiFA2-yv-jiN6uXwVI/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4+%22%DA%A9%D9%84%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%22+%D8%AF%D8%B1+%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF+%D8%B9%D8%B2%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C%E2%80%8E.jpg

http://static3.honaronline.ir/thumbnail/Y7aKdxV3V9EO/Ohoj1hZyYen_npsA0XqYaEnORCUdYu7Y2UxXDN_AgOpOKijyBkw-gqARr0Vw6wvfLlxwZ7IC2xPerTr4Js6NNU5ZN41R_F5KHXLM8WsJmpKCPJ0ovST057e4XA3zHB_OnXa9jmihoCsL3iaSbylcYdGKO9USqDrVSJX60-JeDIIqjM4W43ycZR8-CpxBvmBIi4ailRGdIWYgxRcc_cbFaxtKVXCAlrxJiW5Mp2oTq09SCDwiFA2-yv-jiN6uXwVI/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4+%22%DA%A9%D9%84%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%22+%D8%AF%D8%B1+%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF+%D8%B9%D8%B2%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C%E2%80%8E.jpg

http://static3.honaronline.ir/thumbnail/pbGsw4Td1XAG/Ohoj1hZyYen_npsA0XqYaEnORCUdYu7Y2UxXDN_AgOpOKijyBkw-gqARr0Vw6wvfLlxwZ7IC2xPerTr4Js6NNU5ZN41R_F5KHXLM8WsJmpKCPJ0ovST057e4XA3zHB_OnXa9jmihoCsL3iaSbylcYdGKO9USqDrVSJX60-JeDIIqjM4W43ycZR8-CpxBvmBIi4ailRGdIWYgxRcc_cbFaxtKVXCAlrxJiW5Mp2oTq09SCDwiFA2-yv-jiN6uXwVI/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4+%22%DA%A9%D9%84%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%22+%D8%AF%D8%B1+%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF+%D8%B9%D8%B2%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C%E2%80%8E.jpg

http://static3.honaronline.ir/thumbnail/svu9siYyU8CY/Ohoj1hZyYen_npsA0XqYaEnORCUdYu7Y2UxXDN_AgOpOKijyBkw-gqARr0Vw6wvfLlxwZ7IC2xPerTr4Js6NNU5ZN41R_F5KHXLM8WsJmpKCPJ0ovST057e4XA3zHB_OnXa9jmihoCsL3iaSbylcYdGKO9USqDrVSJX60-JeDIIqjM4W43ycZR8-CpxBvmBIi4ailRGdIWYgxRcc_cbFaxtKVXCAlrxJiW5Mp2oTq09SCDwiFA2-yv-jiN6uXwVI/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4+%22%DA%A9%D9%84%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%22+%D8%AF%D8%B1+%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF+%D8%B9%D8%B2%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C%E2%80%8E.jpg

برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی  "تالار خبر" اینجا کلیک کنید.

برچسب‌ها
دیدگاه ها