۲۹ مرداد ۱۳۹۶
تالار خبر
  • تاریخ انتشار خبر :۲۰ دی ۱۳۹۵
  • کد خبر :58117
  • بدون دیدگاه

گزارس تصویری دیدنی از نمایشگاه فناوری لاس وگاس ۲۰۱۷

نمایشگاه بین‌المللی محصولات الکترونیکی (CES) در لاس‌وگاس آمریکا امسال میزبان نوآوری‌های جدیدی در عرصه وسایل و دستگاه‌های مصرفی است.

به گزارش تالار خبر ، نمایشگاه بین‌المللی محصولات الکترونیکی (CES) در لاس‌وگاس آمریکا امسال میزبان نوآوری‌های جدیدی در عرصه وسایل و دستگاه‌های مصرفی است.

نمایشگاه فناوری لاس وگاس 2017

نمایشگاه فناوری لاس وگاس 2017

http://static2.eghtesadonline.com/thumbnail/3EqFZ3hRUKmn/LJuSk844dp07yHNCUoWWwVRZGEvvPeTxQs78eAQQycBZOdLXlBxF42-ByCNH-O8lDwlwc_Gk2d5MFnqUcOt4XREMn7-pTSP7FTsURMr6DYEt145ww7IkwKDql_p4VsDoPNNmfafWxOz3SrKMjS-LGkMiFO3TcGtnH4VthAFN-1uf_yAdKN7UpkRJrxgDYjej/+%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C+%D9%84%D8%A7%D8%B3+%D9%88%DA%AF%D8%A7%D8%B3.jpg

http://static2.eghtesadonline.com/thumbnail/fYsWyf8zj0is/LJuSk844dp07yHNCUoWWwVRZGEvvPeTxQs78eAQQycBZOdLXlBxF42-ByCNH-O8lDwlwc_Gk2d5MFnqUcOt4XREMn7-pTSP7hSOmg_lBX6n7XK6PahdBNqDql_p4VsDoOdMKL6k_hVX3SrKMjS-LGkMiFO3TcGtnH4VthAFN-1uf_yAdKN7UpkRJrxgDYjej/+%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C+%D9%84%D8%A7%D8%B3+%D9%88%DA%AF%D8%A7%D8%B3.jpg

http://static2.eghtesadonline.com/thumbnail/4YXDqIA2xq5X/LJuSk844dp07yHNCUoWWwVRZGEvvPeTxQs78eAQQycBZOdLXlBxF42-ByCNH-O8lDwlwc_Gk2d5MFnqUcOt4XREMn7-pTSP7lmJEETOHu56UzYfjdI_XjaDql_p4VsDooOzDd04UKpX3SrKMjS-LGkMiFO3TcGtnH4VthAFN-1uf_yAdKN7UpkRJrxgDYjej/+%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C+%D9%84%D8%A7%D8%B3+%D9%88%DA%AF%D8%A7%D8%B3.jpg

http://static2.eghtesadonline.com/thumbnail/DNKw35oAKqF5/LJuSk844dp07yHNCUoWWwVRZGEvvPeTxQs78eAQQycBZOdLXlBxF42-ByCNH-O8lDwlwc_Gk2d5MFnqUcOt4XREMn7-pTSP7Uar_GLXmwTcs9exa7FvPG6Dql_p4VsDoLN3-dOPKFy73SrKMjS-LGkMiFO3TcGtnH4VthAFN-1uf_yAdKN7UpkRJrxgDYjej/+%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C+%D9%84%D8%A7%D8%B3+%D9%88%DA%AF%D8%A7%D8%B3.jpg

http://static2.eghtesadonline.com/thumbnail/IeQYZmzOKc64/LJuSk844dp07yHNCUoWWwVRZGEvvPeTxQs78eAQQycBZOdLXlBxF42-ByCNH-O8lDwlwc_Gk2d5MFnqUcOt4XREMn7-pTSP7lmJEETOHu56UzYfjdI_XjaDql_p4VsDoHx0aSPDYU5T3SrKMjS-LGkMiFO3TcGtnH4VthAFN-1uf_yAdKN7UpkRJrxgDYjej/+%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C+%D9%84%D8%A7%D8%B3+%D9%88%DA%AF%D8%A7%D8%B3.jpg

نمایشگاه فناوری لاس وگاس 2017

http://static2.eghtesadonline.com/thumbnail/ybwVoAAcEi2C/LJuSk844dp07yHNCUoWWwVRZGEvvPeTxQs78eAQQycBZOdLXlBxF42-ByCNH-O8lDwlwc_Gk2d5MFnqUcOt4XREMn7-pTSP7KCsr2GWbYCHKsohgDxBEVaDql_p4VsDo6t_M7usH5F_3SrKMjS-LGkMiFO3TcGtnH4VthAFN-1uf_yAdKN7UpkRJrxgDYjej/+%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C+%D9%84%D8%A7%D8%B3+%D9%88%DA%AF%D8%A7%D8%B3.jpg

http://static2.eghtesadonline.com/thumbnail/wRRQvVE9WcvG/LJuSk844dp07yHNCUoWWwVRZGEvvPeTxQs78eAQQycBZOdLXlBxF42-ByCNH-O8lDwlwc_Gk2d5MFnqUcOt4XREMn7-pTSP7cTE5-1JKw4iVzmgm7jVTOKDql_p4VsDoPNNmfafWxOz3SrKMjS-LGkMiFO3TcGtnH4VthAFN-1uf_yAdKN7UpkRJrxgDYjej/+%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C+%D9%84%D8%A7%D8%B3+%D9%88%DA%AF%D8%A7%D8%B3.jpg

http://static2.eghtesadonline.com/thumbnail/39iVr95rXT70/LJuSk844dp07yHNCUoWWwVRZGEvvPeTxQs78eAQQycBZOdLXlBxF42-ByCNH-O8lDwlwc_Gk2d5MFnqUcOt4XZ3CNRJ_fcdsrokzDutMId5MZ-jgNuSwSKDql_p4VsDo-3nxFGIDJ9n3SrKMjS-LGkMiFO3TcGtnH4VthAFN-1uf_yAdKN7UpkRJrxgDYjej/+%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C+%D9%84%D8%A7%D8%B3+%D9%88%DA%AF%D8%A7%D8%B3.jpg

نمایشگاه فناوری لاس وگاس 2017

http://static2.eghtesadonline.com/thumbnail/NMwyXnuHs1Vd/LJuSk844dp07yHNCUoWWwVRZGEvvPeTxQs78eAQQycBZOdLXlBxF42-ByCNH-O8lDwlwc_Gk2d5MFnqUcOt4Xa982CkAbyZZKCsr2GWbYCHtiqIlZkKxzqDql_p4VsDo0o09ivQjlGP3SrKMjS-LGkMiFO3TcGtnH4VthAFN-1uf_yAdKN7UpkRJrxgDYjej/+%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C+%D9%84%D8%A7%D8%B3+%D9%88%DA%AF%D8%A7%D8%B3.jpg

http://static2.eghtesadonline.com/thumbnail/cezYy1OP4u94/LJuSk844dp07yHNCUoWWwVRZGEvvPeTxQs78eAQQycBZOdLXlBxF42-ByCNH-O8lDwlwc_Gk2d5MFnqUcOt4XREMn7-pTSP7lmJEETOHu56UzYfjdI_XjaDql_p4VsDoJp8cW1EqXqv3SrKMjS-LGkMiFO3TcGtnH4VthAFN-1sAB0uXYmqwkERJrxgDYjej/+%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C+%D9%84%D8%A7%D8%B3+%D9%88%DA%AF%D8%A7%D8%B3.jpg

http://static2.eghtesadonline.com/thumbnail/OJ8DzhLUOKFr/LJuSk844dp07yHNCUoWWwVRZGEvvPeTxQs78eAQQycBZOdLXlBxF42-ByCNH-O8lDwlwc_Gk2d5MFnqUcOt4XREMn7-pTSP7FTsURMr6DYEt145ww7IkwKDql_p4VsDoLN3-dOPKFy73SrKMjS-LGkMiFO3TcGtnH4VthAFN-1sAB0uXYmqwkERJrxgDYjej/+%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C+%D9%84%D8%A7%D8%B3+%D9%88%DA%AF%D8%A7%D8%B3.jpg

http://static2.eghtesadonline.com/thumbnail/Wcv3b2Fqt1uI/LJuSk844dp07yHNCUoWWwVRZGEvvPeTxQs78eAQQycBZOdLXlBxF42-ByCNH-O8lDwlwc_Gk2d5MFnqUcOt4XZ3CNRJ_fcdsLNiJekbB67bCLJPCH-TUAaDql_p4VsDoL4ebPMR2ASv3SrKMjS-LGkMiFO3TcGtnH4VthAFN-1sAB0uXYmqwkERJrxgDYjej/+%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C+%D9%84%D8%A7%D8%B3+%D9%88%DA%AF%D8%A7%D8%B3.jpg

http://static2.eghtesadonline.com/thumbnail/b8v4hrMChqDx/LJuSk844dp07yHNCUoWWwVRZGEvvPeTxQs78eAQQycBZOdLXlBxF42-ByCNH-O8lDwlwc_Gk2d5MFnqUcOt4XZ3CNRJ_fcdsLNiJekbB67bCLJPCH-TUAaDql_p4VsDoRgSeY8b-Mh_3SrKMjS-LGkMiFO3TcGtnH4VthAFN-1sAB0uXYmqwkERJrxgDYjej/+%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C+%D9%84%D8%A7%D8%B3+%D9%88%DA%AF%D8%A7%D8%B3.jpg

http://static2.eghtesadonline.com/thumbnail/KD3oJXDfLziA/LJuSk844dp07yHNCUoWWwVRZGEvvPeTxQs78eAQQycBZOdLXlBxF42-ByCNH-O8lDwlwc_Gk2d5MFnqUcOt4XZ3CNRJ_fcdsIw29Z6QNdmNBRsZrSe-hBaDql_p4VsDod7Cpug7UwFT3SrKMjS-LGkMiFO3TcGtnH4VthAFN-1sAB0uXYmqwkERJrxgDYjej/+%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C+%D9%84%D8%A7%D8%B3+%D9%88%DA%AF%D8%A7%D8%B3.jpg

http://static2.eghtesadonline.com/thumbnail/gW4tGIzWDsoF/LJuSk844dp07yHNCUoWWwVRZGEvvPeTxQs78eAQQycBZOdLXlBxF42-ByCNH-O8lDwlwc_Gk2d5MFnqUcOt4XREMn7-pTSP7lmJEETOHu56UzYfjdI_XjaDql_p4VsDoPNNmfafWxOz3SrKMjS-LGkMiFO3TcGtnH4VthAFN-1sAB0uXYmqwkERJrxgDYjej/+%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C+%D9%84%D8%A7%D8%B3+%D9%88%DA%AF%D8%A7%D8%B3.jpg

http://static2.eghtesadonline.com/thumbnail/PyudSJSRZDY1/LJuSk844dp07yHNCUoWWwVRZGEvvPeTxQs78eAQQycBZOdLXlBxF42-ByCNH-O8lDwlwc_Gk2d5MFnqUcOt4XZ3CNRJ_fcdsIw29Z6QNdmNBRsZrSe-hBaDql_p4VsDoMfeGf8bJm7P3SrKMjS-LGkMiFO3TcGtnH4VthAFN-1sAB0uXYmqwkERJrxgDYjej/+%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C+%D9%84%D8%A7%D8%B3+%D9%88%DA%AF%D8%A7%D8%B3.jpg

http://static2.eghtesadonline.com/thumbnail/ed0CG5zFJZ5E/LJuSk844dp07yHNCUoWWwVRZGEvvPeTxQs78eAQQycBZOdLXlBxF42-ByCNH-O8lDwlwc_Gk2d5MFnqUcOt4XSUt_0JnCbqvcTE5-1JKw4jiabd_i_JqLKDql_p4VsDo4jRL6MExkYr3SrKMjS-LGkMiFO3TcGtnH4VthAFN-1uf_yAdKN7UpkRJrxgDYjej/+%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C+%D9%84%D8%A7%D8%B3+%D9%88%DA%AF%D8%A7%D8%B3.jpg

برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی  "تالار خبر" اینجا کلیک کنید.

دیدگاه ها