۲ شهریور ۱۳۹۶
تالار خبر
  • تاریخ انتشار خبر :۸ آبان ۱۳۹۵
  • کد خبر :54938
  • بدون دیدگاه

گزارش تصویری از افتتاحیه مسابقات کونگ فوتوا بانوان ایران

مراسم افتتاحیه مسابقات قهرمانی کشور کونگ فوتوا بانوان ممای (تکنیک) جمعه به میزبانی شهرستان قدس در سالن ولیعصر برگزار شد.

مراسم افتتاحیه مسابقات قهرمانی کشور کونگ فوتوا بانوان ممای (تکنیک) با حضور حیدری رئیس فدراسیون کونگ فوتوا، اینانلو معاون فرماندار، صادقی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان، اعضای شورای شهر و ۹ تیم از استان های مختلف کشور امروز جمعه به میزبانی شهرستان قدس در سالن ولیعصر برگزار شد.

مسابقات کونگ فوتوا بانوان ایران

مسابقات کونگ فوتوا بانوان ایران

http://static1.bornanews.ir/thumbnail/uSSbT1qT4p4D/hsPvu53JYc4ZMdL-GggwrIzh2hzU5xtVFQP8bK_wEHTWBrL3vxxKeZCrWjxHgZzZ8wnBrYkXU3QMHDsygonvkmg5kwqDkuu0pz2Zr-6LSnsZsz9y7UBP4tOzeGfnkG3D2LscwNKUpMosk0aa4_mgzlwuQuhOcECD7DS56LL5UDtlRyboZJ5f_4IfS2BM77BI/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87+%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA+%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C+%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1+%DA%A9%D9%88%D9%86%DA%AF+%D9%81%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-+%D8%B4%D9%87%D8%B1+%D9%82%D8%AF%D8%B3.jpg

http://static1.bornanews.ir/thumbnail/s7hf9sNdAn2k/hsPvu53JYc4ZMdL-GggwrIzh2hzU5xtVFQP8bK_wEHTWBrL3vxxKeZCrWjxHgZzZ8wnBrYkXU3QMHDsygonvkmg5kwqDkuu0pz2Zr-6LSntVtfAtRdh2uibqjCbagaKGyt9lvU7riwZ64XWD-4GA9fvMC9Ra2Fk3DXevI8c3Yo2HLkkeuWdZ8FFSZFzzUvFFdxOSC7XFQM8,/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87+%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA+%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C+%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1+%DA%A9%D9%88%D9%86%DA%AF+%D9%81%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-+%D8%B4%D9%87%D8%B1+%D9%82%D8%AF%D8%B3.jpg

مسابقات کونگ فوتوا بانوان ایران

http://static1.bornanews.ir/thumbnail/gHFUk8mDFSTX/hsPvu53JYc4ZMdL-GggwrIzh2hzU5xtVFQP8bK_wEHTWBrL3vxxKeZCrWjxHgZzZ8wnBrYkXU3QMHDsygonvkmg5kwqDkuu0pz2Zr-6LSnsZsz9y7UBP4tOzeGfnkG3D2LscwNKUpMosk0aa4_mgzlwuQuhOcECD7DS56LL5UDtlRyboZJ5f_4IfS2BM77BI/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87+%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA+%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C+%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1+%DA%A9%D9%88%D9%86%DA%AF+%D9%81%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-+%D8%B4%D9%87%D8%B1+%D9%82%D8%AF%D8%B3.jpg

http://static1.bornanews.ir/thumbnail/YCdnGZiQmreL/hsPvu53JYc4ZMdL-GggwrIzh2hzU5xtVFQP8bK_wEHTWBrL3vxxKeZCrWjxHgZzZ8wnBrYkXU3QMHDsygonvkmg5kwqDkuu0pz2Zr-6LSnu3OSSCEbGt5p1GRxzVbpo-ODr-H3_7insvYHj34L9Kz1id4IOgWkF8vBW8719pdz3C-mWKyd0V1QenEKStVtVh6pDwm8q6DJg,/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87+%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA+%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C+%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1+%DA%A9%D9%88%D9%86%DA%AF+%D9%81%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-+%D8%B4%D9%87%D8%B1+%D9%82%D8%AF%D8%B3.jpg

http://static1.bornanews.ir/thumbnail/HPcpkgtpvKbZ/hsPvu53JYc4ZMdL-GggwrIzh2hzU5xtVFQP8bK_wEHTWBrL3vxxKeZCrWjxHgZzZ8wnBrYkXU3QMHDsygonvkmg5kwqDkuu0pz2Zr-6LSnsZsz9y7UBP4v8U6q7Hq4QI3nc49AeTyDtvSUuTA98NsxM4nZ53FJIggXpYEUp0nCBwsfWM9X6vr9OFHbqWJYS5/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87+%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA+%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C+%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1+%DA%A9%D9%88%D9%86%DA%AF+%D9%81%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-+%D8%B4%D9%87%D8%B1+%D9%82%D8%AF%D8%B3.jpg

مسابقات کونگ فوتوا بانوان ایران

http://static1.bornanews.ir/thumbnail/g2vkO5pRBOz6/hsPvu53JYc4ZMdL-GggwrIzh2hzU5xtVFQP8bK_wEHTWBrL3vxxKeZCrWjxHgZzZ8wnBrYkXU3QMHDsygonvkmg5kwqDkuu0pz2Zr-6LSnsZsz9y7UBP4tOzeGfnkG3DCChS8ozYmPAsk0aa4_mgzlwuQuhOcECD7DS56LL5UDvQG5iOK4hnytL4pI8RBYVD/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87+%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA+%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C+%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1+%DA%A9%D9%88%D9%86%DA%AF+%D9%81%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-+%D8%B4%D9%87%D8%B1+%D9%82%D8%AF%D8%B3+.jpg

http://static1.bornanews.ir/thumbnail/MqEyp1EyNIFD/hsPvu53JYc4ZMdL-GggwrIzh2hzU5xtVFQP8bK_wEHTWBrL3vxxKeZCrWjxHgZzZ8wnBrYkXU3QMHDsygonvkmg5kwqDkuu0pz2Zr-6LSnsZsz9y7UBP4tOzeGfnkG3DcleBwlX3Lr8sk0aa4_mgzlwuQuhOcECD7DS56LL5UDvQG5iOK4hnytL4pI8RBYVD/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87+%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA+%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C+%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1+%DA%A9%D9%88%D9%86%DA%AF+%D9%81%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-+%D8%B4%D9%87%D8%B1+%D9%82%D8%AF%D8%B3+.jpg

http://static1.bornanews.ir/thumbnail/HwWHRwq6o3BX/hsPvu53JYc4ZMdL-GggwrIzh2hzU5xtVFQP8bK_wEHTWBrL3vxxKeZCrWjxHgZzZ8wnBrYkXU3QMHDsygonvkmg5kwqDkuu0pz2Zr-6LSnsZsz9y7UBP4tOzeGfnkG3D2LscwNKUpMosk0aa4_mgzlwuQuhOcECD7DS56LL5UDvQG5iOK4hnytL4pI8RBYVD/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87+%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA+%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C+%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1+%DA%A9%D9%88%D9%86%DA%AF+%D9%81%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-+%D8%B4%D9%87%D8%B1+%D9%82%D8%AF%D8%B3+.jpg

http://static1.bornanews.ir/thumbnail/jv9FzJHZarfo/hsPvu53JYc4ZMdL-GggwrIzh2hzU5xtVFQP8bK_wEHTWBrL3vxxKeZCrWjxHgZzZ8wnBrYkXU3QMHDsygonvkmg5kwqDkuu0pz2Zr-6LSnsZsz9y7UBP4tOzeGfnkG3DzVRl_P6V8OcsLgDSypFocL16pum7AjIqeHYO17OiqyBqUFvjCrOOYK26buY_jg4T/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87+%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA+%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C+%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1+%DA%A9%D9%88%D9%86%DA%AF+%D9%81%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-+%D8%B4%D9%87%D8%B1+%D9%82%D8%AF%D8%B3.jpg

http://static1.bornanews.ir/thumbnail/F4R1BB2cwJ4e/hsPvu53JYc4ZMdL-GggwrIzh2hzU5xtVFQP8bK_wEHTWBrL3vxxKeZCrWjxHgZzZ8wnBrYkXU3QMHDsygonvkmg5kwqDkuu0pz2Zr-6LSntK_CUDmuHeJcRvRa7T71zJerC6Ji6V-AkCZYBL8OGb1tkXRmfG0ZrOzG4dCpLzLSmmrKvCe4wUTlelV4YEM5qe/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87+%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA+%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C+%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1+%DA%A9%D9%88%D9%86%DA%AF+%D9%81%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-+%D8%B4%D9%87%D8%B1+%D9%82%D8%AF%D8%B3.jpg

برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی  "تالار خبر" اینجا کلیک کنید.

دیدگاه ها