۲۸ مرداد ۱۳۹۶
تالار خبر
  • تاریخ انتشار خبر :۱۹ مهر ۱۳۹۵
  • کد خبر :54097
  • بدون دیدگاه

گزارش تصویر از دیدار تیم های فوتبال بانوان قشقایی شیراز و شهرداری بم

دیدار تیم های فوتبال بانوان قشقایی شیراز و شهرداری بم در سومین هفته از لیگ برتر بانوان کشور امروز در ورزشگاه شهید آیت الله دستغیب(ره) شیراز برگزار شد.

دیدار تیم های فوتبال بانوان قشقایی شیراز و شهرداری بم در سومین هفته از لیگ برتر بانوان کشور امروز در ورزشگاه شهید آیت الله دستغیب(ره) شیراز برگزار شد. در پایان این دیدار میزبان شیرازی ۶ بر ۱ مغلوب تیم میهمان شد.

فوتبال بانوان قشقایی شیراز و شهرداری بم

http://static0.bornanews.ir/thumbnail/XQl2d3K31Jbu/hsPvu53JYc4ZMdL-GggwrIzh2hzU5xtVFQP8bK_wEHTWBrL3vxxKeZCrWjxHgZzZ8wnBrYkXU3QMHDsygonvkmg5kwqDkuu0pz2Zr-6LSnsZsz9y7UBP4v8U6q7Hq4QIME_4NK2FYFJvSUuTA98NsxM4nZ53FJIggXpYEUp0nCBsuuxrIs4l-9OFHbqWJYS5/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87+%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84+%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86+%D9%82%D8%B4%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2+-+%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%A8%D9%85.jpg

http://static0.bornanews.ir/thumbnail/7uK9jVmEUAWU/hsPvu53JYc4ZMdL-GggwrIzh2hzU5xtVFQP8bK_wEHTWBrL3vxxKeZCrWjxHgZzZ8wnBrYkXU3QMHDsygonvkmg5kwqDkuu0pz2Zr-6LSnsZsz9y7UBP4v8U6q7Hq4QIME_4NK2FYFJvSUuTA98NsxM4nZ53FJIggXpYEUp0nCBsuuxrIs4l-9OFHbqWJYS5/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87+%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84+%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86+%D9%82%D8%B4%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2+-+%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%A8%D9%85.jpg

فوتبال بانوان قشقایی شیراز و شهرداری بم

http://static0.bornanews.ir/thumbnail/XdWtXg2auonA/hsPvu53JYc4ZMdL-GggwrIzh2hzU5xtVFQP8bK_wEHTWBrL3vxxKeZCrWjxHgZzZ8wnBrYkXU3QMHDsygonvkmg5kwqDkuu0pz2Zr-6LSnsZsz9y7UBP4v8U6q7Hq4QIME_4NK2FYFJvSUuTA98NsxM4nZ53FJIggXpYEUp0nCD3LDGckbvBg9OFHbqWJYS5/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87+%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84+%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86+%D9%82%D8%B4%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2+-+%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%A8%D9%85.jpg

فوتبال بانوان قشقایی شیراز و شهرداری بم

http://static0.bornanews.ir/thumbnail/NMrGe9BBEqge/hsPvu53JYc4ZMdL-GggwrIzh2hzU5xtVFQP8bK_wEHTWBrL3vxxKeZCrWjxHgZzZ8wnBrYkXU3QMHDsygonvkmg5kwqDkuu0pz2Zr-6LSnsZsz9y7UBP4v8U6q7Hq4QIME_4NK2FYFJvSUuTA98NsxM4nZ53FJIggXpYEUp0nCD3LDGckbvBg9OFHbqWJYS5/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87+%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84+%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86+%D9%82%D8%B4%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2+-+%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%A8%D9%85.jpg

http://static0.bornanews.ir/thumbnail/jTblU5L6tjQJ/hsPvu53JYc4ZMdL-GggwrIzh2hzU5xtVFQP8bK_wEHTWBrL3vxxKeZCrWjxHgZzZ8wnBrYkXU3QMHDsygonvkmg5kwqDkuu0pz2Zr-6LSnsZsz9y7UBP4v8U6q7Hq4QIME_4NK2FYFJvSUuTA98NsxM4nZ53FJIggXpYEUp0nCD3LDGckbvBg9OFHbqWJYS5/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87+%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84+%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86+%D9%82%D8%B4%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2+-+%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%A8%D9%85.jpg

فوتبال بانوان قشقایی شیراز و شهرداری بم

فوتبال بانوان قشقایی شیراز و شهرداری بم

http://static0.bornanews.ir/thumbnail/jmknqE6VikbF/hsPvu53JYc4ZMdL-GggwrIzh2hzU5xtVFQP8bK_wEHTWBrL3vxxKeZCrWjxHgZzZ8wnBrYkXU3QMHDsygonvkmg5kwqDkuu0pz2Zr-6LSnsZsz9y7UBP4v8U6q7Hq4QIME_4NK2FYFJvSUuTA98NsxM4nZ53FJIggXpYEUp0nCD3LDGckbvBg9OFHbqWJYS5/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87+%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84+%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86+%D9%82%D8%B4%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2+-+%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%A8%D9%85.jpg

http://static0.bornanews.ir/thumbnail/KCG1QtP41FAJ/hsPvu53JYc4ZMdL-GggwrIzh2hzU5xtVFQP8bK_wEHTWBrL3vxxKeZCrWjxHgZzZ8wnBrYkXU3QMHDsygonvkmg5kwqDkuu0pz2Zr-6LSnsZsz9y7UBP4v8U6q7Hq4QIME_4NK2FYFJvSUuTA98NsxM4nZ53FJIggXpYEUp0nCD3LDGckbvBg9OFHbqWJYS5/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87+%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84+%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86+%D9%82%D8%B4%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2+-+%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%A8%D9%85.jpg

فوتبال بانوان قشقایی شیراز و شهرداری بم

http://static0.bornanews.ir/thumbnail/NqvQeaEGSBDk/hsPvu53JYc4ZMdL-GggwrIzh2hzU5xtVFQP8bK_wEHTWBrL3vxxKeZCrWjxHgZzZ8wnBrYkXU3QMHDsygonvkmg5kwqDkuu0pz2Zr-6LSnsZsz9y7UBP4v8U6q7Hq4QIME_4NK2FYFJvSUuTA98NsxM4nZ53FJIggXpYEUp0nCD3LDGckbvBg9OFHbqWJYS5/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87+%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84+%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86+%D9%82%D8%B4%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2+-+%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%A8%D9%85.jpg

http://static0.bornanews.ir/thumbnail/sKJpb7HS2szV/hsPvu53JYc4ZMdL-GggwrIzh2hzU5xtVFQP8bK_wEHTWBrL3vxxKeZCrWjxHgZzZ8wnBrYkXU3QMHDsygonvkmg5kwqDkuu0pz2Zr-6LSnsZsz9y7UBP4v8U6q7Hq4QIME_4NK2FYFJvSUuTA98NsxM4nZ53FJIggXpYEUp0nCD3LDGckbvBg9OFHbqWJYS5/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87+%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84+%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86+%D9%82%D8%B4%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2+-+%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%A8%D9%85.jpg

فوتبال بانوان قشقایی شیراز و شهرداری بم

برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی  "تالار خبر" اینجا کلیک کنید.

دیدگاه ها